OBCHODNÍ PODMÍNKY E-SHOPU CUKRÁRNY A VINOTÉKY U KULATÉ

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „Podmínky“) společnosti Cukrárna a vinotéka U Kulaté (dále jen „Prodávající“) se sídlem 24.dubna 44, Želešice, 66443.

Prodávajícím je fyzická osoba Ivan Riedl podnikající na základě živnostenského oprávnění zapsaného u Městského úřadu Šlapanice, se sídlem 24.dubna 289, Želešice, IČO: 48852813, DIČ: CZ6409221907 a provozovnou se sídlem 24.dubna 44, Želešice (dále jen Provozovna).

Úvodní ustanovení

Kupujícím je pro účely Podmínek každý, kdo vystaví Prodávajícímu objednávku (osobně, písemně, elektronickou formou) ke koupi zboží či služeb z nabídky Prodávajícího. Zboží, které je předmětem prodeje, je zboží podléhající rychlé zkáze., není-li při prodeji stanoveno jinak. Při příležitosti nákupu může Prodávajícímu zanechat své kontaktní údaje, souhlasí-li s jejich zpracováním prodávajícím a zasíláním obchodních sdělení na základě poskytnutých kontaktních údajů.

Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje Podmínky vyhlášené Prodávajícím.

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Kupující objednává u Prodávajícího zboží či služby, které jsou nabízeny v Provozovně či prostřednictvím Stránek Prodávajícího. Kupující má možnost vybrat druh, množství, cenu zboží či služeb, způsob dodání, platbu a zanechat kontaktní údaje. Proces objednávky je ukončen vystavením objednávky a potvrzením objednávky ze strany kupujícího. Potvrzením objednávky kupující prohlašuje, že u prodávajícího objednává v objednávce uvedené zboží či služby, že se seznámil s Podmínkami a že s jejich ustanoveními souhlasí a považuje pro sebe za závazné.

Objednávka Kupujícího se pro účely Podmínek považuje za návrh na uzavření kupní smlouvy ohledně zboží či služby uvedeného v objednávce. Kupní smlouva ohledně zboží či služeb uvedených v objednávce (dále jen „Kupní smlouva“) je mezi Kupujícím a Prodávajícím uzavřena okamžikem potvrzení objednávky ze strany Prodávajícího Kupujícímu, jakožto souhlasu s návrhem na uzavření Kupní smlouvy. Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce. Kupující prohlašuje, že potvrzením objednávky výslovně souhlasí se způsobem uzavření kupní smlouvy tímto způsobem.

Kupní smlouvou se Prodávající zavazuje dodat Kupujícímu zboží či služby uvedené v objednávce v termínu dle podmínek a do místa dodání zboží či služeb uvedených v objednávce a Kupující se zavazuje toto zboží či služby od Prodávajícího či jím zvoleného přepravce převzít a zaplatit Prodávajícímu kupní cenu zboží či služeb uvedenou v objednávce. Nečerpání objednaných služeb na základě Kupní smlouvy bez jejího vypovězení nezbavuje Kupujícího povinnosti úhrady. Kupní cenou zboží či služeb je cena zboží či služeb uvedená v objednávce, v kupní ceně je zahrnuta příslušná sazba daně z přidané hodnoty a případné přepravní náklady, není-li uvedeno jinak.

Kupující má právo podle § 53 odstavce 6 novely občanského zákoníku č.367/2000 odstoupit od Kupní smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Po obdržení vráceného zboží, Prodávající do 14 pracovních dnů Kupujícímu vrátí zpět kupní cenu předem dohodnutým způsobem.

Balení

Vína jsou dodávána s obsahem 0,75 l nebo 1,5 l. Kartony obsahují 6 nebo 12 kusů lahví.

Sudová vína jsou plněna do PET lahví 1l, 1,5l, 2l a 5l dle objednávky.

Zákusky, chlebíčky a dorty jsou dodávány v krabicích, které nejsou v ceně dodávky.

Je možno také využít speciálních dárkových obalů. Dárkové obaly nejsou součástí ceny a budou účtovány zvlášť.

Objednávky

Příjem objednávek je možný osobně, po telefonu či e-mailem.

Zákazník se zavazuje, že bude skladovat zakoupené zboží za podmínekkteré jsou odpovídající pro daný druh zboží a na jejichž způsob má právo se dotázat ústně písemně či telefonicky Prodávajícího. Dodavatel neručí za škody způsobené nevhodným skladováním nebo zacházením se zbožím ze strany zákazníka.

Cena zboží, platnost cen

Všechny ceny jsou smluvní a jsou sjednány na základě nabídky prodávajícího. Kupující akceptuje nabízenou cenu podáním závazné objednávky. Ceny jsou kalkulovány jako pevné s platností ke dni vydání nabídky dodavatele. Platba probíhá v hotovosti při převzetí zboží

Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Dodavatel si vyhrazuje právo úpravy cen v souvislosti s vývojem kursu měny a nákupních cen.

Dodavatel garantuje kvalitu zboží u tohoto druhu obvyklou. Veškeré reklamace musí být uplatněny písemnou formou a to buďto doporučeným dopisem nebo e-mailem. V obou případech je nutno uvést přesný popis a specifikaci čeho se reklamace týká, adresu a další potřebné údaje zákazníka.

Odpovědnost za vady

Po dodání dodavatel neručí za škody způsobené nevhodným skladováním nebo zacházením se zbožím ze strany zákazníka. Kupující je povinen objednané zboží od Prodávajícího či případně jím zvoleného přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet kusů / balení a převzetí zboží potvrdit. Jakékoliv nedostatky či vady zboží je povinen neprodleně oznámit Prodávajícímu písemně, telefonicky či elektronickou formou.

Kupující má právo na výměnu zboží v případě, že při dodání zboží jsou obaly zboží porušené a zboží nemá vlastnosti obvyklé objednanému druhu zboží. Záruka za zboží a případné nároky z vad zboží jsou upraveny příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Pro uznání reklamace je nutné doložit reklamovaný výrobek a doklad o nákupu zboží. Jako senzorické vady zboží mohou být uznány jen zjevné vady zboží, které kupující uplatní u prodávajícího do 30 dnů od převzetí zboží, bude-li prodávajícímu zboží předloženo a bude-li obsahovat alespoň 2/3 svého obsahu. Vyjímku tvoří zboží určené k okamžité spotřebě. Jelikož předmětem kupní smlouvy může být i zboží podléhající rychlé zkáze, u doby delší jak 14 dní od nákupu si prodávající vyhrazuje právo posouzení oprávněnosti reklamace a to hlavně z hlediska správného uskladnění, vhodné manipulace a charakterových vlastností zboží. Pro účely těchto podmínek se jakékoliv další vady považují za vady vzniklé na zboží až po dodání a převzetí zboží. Za tyto vady není Prodávající Kupujícímu odpovědný. Ohledně vad a záruk se vztahy mezi Kupujícím a Prodávajícím řídí, není-li výše uvedeno jinak, příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

Po dodání Prodávající neručí za škody způsobené nevhodným skladováním nebo zacházením se zbožím ze strany Kupujícího.

Závěrečná ustanovení

Prodávající je oprávněn Podmínky upravovat a měnit dle svého uvážení. Prodávající si vyhrazuje právo tiskových chyb a změny cen v případě změny peněžních kurzů, výrazném nárůstu inflace nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek u výrobců a ostatních dodavatelů zboží. Pro Kupní smlouvu jsou rozhodné podmínky zveřejněné Prodávajícím v den vystavení objednávky Kupujícím.

Vystavením objednávky Kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení Podmínek ve znění platném v den vystavení objednávky, stejně jako cenu objednaného zboží a/nebo služeb platnou v den vystavení objednávky, a to včetně přepravného.

S návštěvou Stránek Prodávajícího a s vystavením objednávky nejsou pro Kupujícího spojené žádné poplatky ze strany Prodávajícího

Kupní smlouva je po svém uzavření archivována prodávajícím a je přístupná oběma smluvním stranám na základě předchozí písemné žádosti v sídle Prodávajícího.

Provozovna prodávajícího je určena pro koncové spotřebitele, maloobchodní a velkoobchodní partnery. Pro jednotlivé skupiny odběratelů jsou poskytovány odlišné cenové a platební podmínky. Zákazníci mohou být fyzické osoby, organizace, fyzické osoby podnikající na základě živnostenského oprávnění nebo koncesní listiny, či právnické osoby.

Podmínky nabývají účinnosti dne 1.8.2013